V areálu jsou k dispozici návštěvníkům (zákazníkům) členům a hostům (dále jen „návštěvník“) 4 kurty s umělým povrchem a osvětlením, 15 antukových tenisových dvorců a jedno víceúčelové hřiště. Pro zájemce o občerstvení je v areálu tenisový bar s letní terasou.

Obchodní vztah mezi provozovatelem a návštěvníkem areálu je navázán zaplacením vstupního poplatku dle platného ceníku služeb TK Zlín, z.s. nebo členského klubového příspěvku. Bez zaplacení poplatku je hra na dvorcích zakázána. Výjimku tvoří pouze účastníci hromadné sportovní akce, která v areálu probíhá. Ceník jednotlivých služeb a členských klubových příspěvků je k dispozici v recepci klubu a na internetových stránkách klubu (www.tkzlin.cz).

Provozní doba areálu: Po–Ne (15.4 – 15.10.2017) od 7:00 do 21:00 hodin. Případné změny a omezení provozu areálu budou vždy viditelně vyvěšeny v recepci či na internetových stránkách klubu. Návštěvník nebo člen klubu je povinen sportoviště opustit bezprostředně po ukončení poslední hrací hodiny. Využívat kurt ke komerčnímu tréninku je oprávněn pouze smluvní trenér Tenisového klubu Zlín, z.s.

Za nepříznivého počasí správce určí, zda jsou jednotlivé dvorce způsobilé k provozu. Zákazníci jsou povinni respektovat všechny pokyny správce.

V prostorách areálu se zákazník chová ohleduplně k ostatním návštěvníkům a respektuje zásady slušného chování a bezpečnosti provozu. Za případná zranění způsobená při sportovní činnost nenese provozovatel žádnou dpovědnost, veškeré činnosti účastníků jsou prováděny na vlastní nebezpečí. Provozovatel neručí za věci nebo oblečení uložené v šatně, ve skříňce nebo na sportovišti. Šatní skříň neplní funkci trezoru ani úschovny.

Na sportoviště vchází návštěvník (zákazník), člen, oblečen ve sportovním oděvu a ve vhodné obuvi s odpovídajícími vlastnostmi podrážky pro daný sportovní povrch. U mužů se vyžaduje zakrytá horní polovina těla. Před zahájením hry je nutno kurt řádně pokropit. Na sportovišť je zákazník povinen udržovat pořádek, uklízet hrabla a síťovačky na jejich obvyklé místo, odpadky uklízet do odpadkových košů, po hraní dvorec napřed srovnat hrablem a dále zamést síťovačkou po celé ploše kurtu.

Zjištěné závady na zařízení sportoviště ohlaste, prosím, neprodleně v recepci areálu nebo správci. Za způsobení škody na zařízení a vybavení sportoviště odpovídá návštěvník, v případě nezletilého jeho zákonný zástupce.

Provozovatel nezajišťuje v areálu zdravotní dozor. Drobná poranění je možno ošetřit na místě z vybavení lékárny, která je umístěna v recepci TK Zlín, z.s. V případě nebezpečí požáru nebo provozní havárie musí zákazník neprodleně opustit sportoviště i celý prostor areálu podle pokynů pracovníků provozovatele v souladu s evakuačním řádem.

V případě, že návštěvník přivede do areálu svého psa, je povinen respektovat zákaz volného pobíhání psů v areálu a po svém psovi uklízet.

Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití návykové látky.