Členské příspěvky na rok 2023

Informujeme členy TK Zlín o výši a způsobu platby členských příspěvků na rok 2023:

Členové do 18 let (v roce 2023 ročník narození 2006 a mladší)1800 Kč
Členové od 18 do 65 let včetně (v roce 2023 ročník narození 2005–1958)4000 Kč
Členové od 66 let a starší (v roce 2023 ročník narození 1957 a starší)2000 Kč
Udržovací příspěvek500 Kč

  Závodní hráči starší 18 let, zařazení na soupisku závodního družstva dospělých nebo dorostu TK Zlín pro sezónu 2023, platí členské příspěvky ve výši 1800 Kč.

  Udržovací příspěvek mohou využít pouze členové, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nemohou vůbec v daném roce hrát a současně nechtějí přijít o členství v TK Zlín. Pokud člen uhradí udržovací příspěvek a v průběhu roku se jeho zdravotní či časová situace změní, doplatí před prvním vstupem na dvorce zbývající část do plného příspěvku.

  Členské příspěvky je třeba uhradit před prvním vstupem na dvorce, nejpozději však do 1. 5. 2023.

  Po tomto termínu budou členové s neuhrazeným příspěvkem opětovně vyzváni k úhradě e-mailem na sdělenou adresu, pokud i přes opakovanou výzvu nebude členský příspěvek ve stanovené lhůtě uhrazen, bude jejich členství zrušeno (viz Stanovy TK Zlín čl.IV, odst. 1.3.b).

  Příspěvky prosím uhraďte výhradně převodem na účet TK Zlín 15609724/0600 pod variabilním symbolem 2311, do zprávy pro příjemce uveďte „ČP 2023 [vaše jméno a příjmení]“. Současně žádáme členy TK, kteří opomněli uhradit členské příspěvky v roce 2022, aby tak obratem učinili.

  Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na brzké setkání na kurtech!