Náhradní členská schůze Tenisového klubu Zlín

V úterý 8. listopadu 2022 se v restauraci U Dvou slunečnic ve Zlíně uskutečnila náhradní členská schůze Tenisového klub Zlín, z. s. (TK) poté, co řádná členská schůze z 15. října 2022 v prostorách TK v areálu na Vršavě nebyla usnášeníschopná.

Podle navrženého a posléze schváleného programu schůze schválila zprávu předsedy výboru Mgr. Jana Macharáčka o činnosti TK za uplynulé období, zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesenou Ing. Kateřinou Ventrčovou a změnu výše členských příspěvků dle předloženého návrhu (viz zápis). Dále vzala na vědomí zprávu Kontrolní komise přednesenou jejím předsedou MUDr. Jiřím Fialou.

Přítomní členové dále zvolili výbor TK na další čtyřleté období v dosavadním složení Ivo Dědek, Jan Macharáček, Jiří Svoboda, Filip Svozílek a Michal Výmola. Obdobně zvolila i Kontrolní komisi, a to opět na čtyřleté období, ve složení Jiří Fiala, Jiří Ostravský a David Vychytil.

Členská schůze závěrem uložila výboru TK požadovat po současném statutárním orgánu-opatrovníku společnosti Tenis Vršava, s.r.o. řádnou kontrolu hospodaření, prověřit možnost zhotovení šatních skříněk pro děti a mládež a v neposlední řadě zlepšit informovanost členské základny o akcích spolku.

Odkazy na dokumenty: